لیست قیمت لوله

لوله درزدار گالوانیزه
ساوه / سپنتا
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹
۱/۲
۲۱٫۳
۲٫۵ ۶
۸٫۲
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶
۳/۴
۲۶٫۷
۲٫۵ ۶
۱۰٫۳
۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷
۱
۳۳٫۴
۲٫۵ ۶
۱۲٫۹
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴
۱/۴ ۱
۴۲٫۲
۲٫۵ ۶
۱۶٫۳
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲
۱/۲ ۱
۴۸٫۳
۲٫۵ ۶
۱۸٫۵
۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹
۲
۶۰٫۳
۲٫۵ ۶
۲۳٫۱
لوله سیاه گازی سبک
سپاهان / سپنتا
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۷۷ ۶ ۷٫۵ شاخه ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۸۷ ۶ ۱۰ شاخه ۲۲۰۰۰۰۰
۱ ۳۳٫۴ ۳٫۳۸ ۶ ۱۴ شاخه ۳۳۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۳٫۵۶ ۶ ۱۸ شاخه ۳۰۰۰۰۰۰
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۳٫۶۸ ۶ ۲۲ شاخه ۳۳۰۰۰۰۰
۲ ۶۰٫۳ ۳٫۹۱ ۶ ۳۱ شاخه ۵۰۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲ ۷۳ ۵٫۱۶ ۶ ۴۷ شاخه ۶۳۵۰۰۰۰
۳ ۸۸٫۹ ۵٫۴۹ ۶ ۶۴ شاخه ۸۵۵۰۰۰۰
۴ ۱۱۴٫۳ ۶٫۰۲ ۶ ۹۳ شاخه ۱۲۲۰۰۰۰۰
۵ ۱۴۱٫۳ ۶٫۵۵ ۶ ۱۳۰ شاخه
لوله سیاه گازی سنگین
سپاهان / سپنتا
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۳٫۷۳ ۶ ۹ شاخه ۲۵۰۰۰۰۰
۳/۴ ۲۶٫۷ ۳٫۹۱ ۶ ۱۳ شاخه ۳۳۵۰۰۰۰
۱ ۳۳٫۴ ۴٫۵۵ ۶ ۱۹ شاخه ۳۶۰۰۰۰۰
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۴٫۸۵ ۶ ۲۶ شاخه ۳۹۶۰۰۰۰
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۵٫۰۸ ۶ ۳۲ شاخه ۹۸۰۰۰۰۰
۲ ۶۰٫۳ ۵٫۵۴ ۶ ۴۴ شاخه ۱۰۲۰۰۰۰۰
۱/۲ ۲ ۷۳ ۷٫۰۱ ۶ ۶۸ شاخه ۱۳۰۰۰۰۰۰
۳ ۸۸٫۹ ۷٫۶۲ ۶ ۹۱ شاخه ۱۸۵۰۰۰۰۰
۴ ۱۱۴٫۳ ۸٫۵۶ ۶ ۱۳۰ شاخه ۲۴۲۰۰۰۰۰
۵ ۱۴۱٫۳ ۹٫۵۳ ۶ ۱۸۵ شاخه
لوله درزدار گالوانیزه سبک
ساوه / سپنتا
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶
۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲
۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹
لوله درزدار گالوانیزه سنگین
ساوه / سپنتا
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت (ریال)
۱/۲
۲۱٫۳
۲٫۵ ۶
۸٫۲
۳/۴
۲۶٫۷
۲٫۵ ۶
۱۰٫۳
۱
۳۳٫۴
۲٫۵ ۶
۱۲٫۹
۱/۴ ۱
۴۲٫۲
۲٫۵ ۶
۱۶٫۳
۱/۲ ۱
۴۸٫۳
۲٫۵ ۶
۱۸٫۵
۲
۶۰٫۳
۲٫۵ ۶
۲۳٫۱
لوله داربستی بنگاه تهران
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۱
۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶
۱۲٫۵
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶
۱۴
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶
۱۶٫۲
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶
۱۷٫۲
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶
۲۱
لوله استنلس استیل مانیسمان رده ۱۰
آلیاژ ۳۱۶ – ۳۰۴
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت ۳۰۴ (ریال) قیمت ۳۱۶ (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۱۱ ۶ ۶ کیلوگرم
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۱۱ ۶ ۸ کیلوگرم
۱ ۳۳٫۴ ۲٫۷۷ ۶ ۱۳ کیلوگرم
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۲٫۷۷ ۶ ۱۶ کیلوگرم
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۷۷ ۶ ۱۹ کیلوگرم
۲ ۶۰٫۳ ۲٫۷۷ ۶ ۲۴ کیلوگرم
۱/۲ ۲ ۷۳ ۳٫۰۵ ۶ ۳۲ کیلوگرم
۳ ۸۸٫۹ ۳٫۰۵ ۶ ۴۰ کیلوگرم
۴ ۱۱۴٫۳ ۳٫۰۵ ۶ ۵۱ کیلوگرم
۵ ۱۴۱٫۳ ۳٫۴۰ ۶ ۷۱ کیلوگرم
۶ ۱۶۸٫۳ ۳٫۴۰ ۶ ۸۵ کیلوگرم
۸ ۲۱۹٫۱ ۳٫۷۶ ۶ ۱۲۲ کیلوگرم
لوله استنلس استیل مانیسمان رده ۴۰
آلیاژ ۳۱۶ – ۳۰۴
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت ۳۰۴ (ریال) قیمت ۳۱۶ (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۷۷ ۶ ۸ کیلوگرم
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۸۷ ۶ ۱۰ کیلوگرم
۱ ۳۳٫۴ ۳٫۳۸ ۶ ۱۵ کیلوگرم
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۳٫۵۶ ۶ ۲۱ کیلوگرم
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۳٫۶۸ ۶ ۲۵ کیلوگرم
۲ ۶۰٫۳ ۳٫۹۱ ۶ ۳۳ کیلوگرم
۱/۲ ۲ ۷۳ ۵٫۱۶ ۶ ۵۳ کیلوگرم
۳ ۸۸٫۹ ۵٫۴۹ ۶ ۶۹ کیلوگرم
۴ ۱۱۴٫۳ ۶٫۰۲ ۶ ۹۹ کیلوگرم
۵ ۱۴۱٫۳ ۶٫۵۵ ۶ ۱۳۳ کیلوگرم
۶ ۱۶۸٫۳ ۷٫۱۱ ۶ ۱۷۳ کیلوگرم
۸ ۲۱۹٫۱ ۸٫۱۸ ۶ ۲۶۰ کیلوگرم
لوله استنلس استیل مانیسمان رده ۸۰
آلیاژ ۳۱۶ – ۳۰۴
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت ۳۰۴ (ریال) قیمت ۳۱۶ (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۳٫۷۳ ۶ ۱۰ کیلوگرم
۳/۴ ۲۶٫۷ ۳٫۹۱ ۶ ۱۳ کیلوگرم
۱ ۳۳٫۴ ۴٫۵۵ ۶ ۲۰ کیلوگرم
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۴٫۸۵ ۶ ۲۷ کیلوگرم
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۵٫۰۸ ۶ ۳۳ کیلوگرم
۲ ۶۰٫۳ ۵٫۵۴ ۶ ۴۵ کیلوگرم
۱/۲ ۲ ۷۳ ۷٫۰۱ ۶ ۷۰ کیلوگرم
۳ ۸۸٫۹ ۷٫۶۲ ۶ ۹۳ کیلوگرم
۴ ۱۱۴٫۳ ۸٫۵۶ ۶ ۱۳۶ کیلوگرم
۵ ۱۴۱٫۳ ۹٫۵۳ ۶ ۱۹۰ کیلوگرم
۶ ۱۶۸٫۳ ۱۰٫۹۷ ۶ ۲۶۰ کیلوگرم
۸ ۲۱۹٫۱ ۱۲٫۷۰ ۶ ۳۹۳ کیلوگرم

 

لوله استنلس استیل درزدار رده ۱۰
آلیاژ ۳۱۶ – ۳۰۴
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت ۳۰۴ (ریال) قیمت ۳۱۶ (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۱۱ ۶ ۶ کیلوگرم
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۱۱ ۶ ۸ کیلوگرم
۱ ۳۳٫۴ ۲٫۷۷ ۶ ۱۳ کیلوگرم
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۲٫۷۷ ۶ ۱۶ کیلوگرم
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۷۷ ۶ ۱۹ کیلوگرم
۲ ۶۰٫۳ ۲٫۷۷ ۶ ۲۴ کیلوگرم
۱/۲ ۲ ۷۳ ۳٫۰۵ ۶ ۳۲ کیلوگرم
۳ ۸۸٫۹ ۳٫۰۵ ۶ ۴۰ کیلوگرم
۴ ۱۱۴٫۳ ۳٫۰۵ ۶ ۵۱ کیلوگرم
۵ ۱۴۱٫۳ ۳٫۴۰ ۶ ۷۱ کیلوگرم
۶ ۱۶۸٫۳ ۳٫۴۰ ۶ ۸۵ کیلوگرم
۸ ۲۱۹٫۱ ۳٫۷۶ ۶ ۱۲۲ کیلوگرم
لوله استنلس استیل درزدار رده ۴۰
آلیاژ ۳۱۶ – ۳۰۴
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت ۳۰۴ (ریال) قیمت ۳۱۶ (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۷۷ ۶ ۸ کیلوگرم
۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۸۷ ۶ ۱۰ کیلوگرم
۱ ۳۳٫۴ ۳٫۳۸ ۶ ۱۵ کیلوگرم
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۳٫۵۶ ۶ ۲۱ کیلوگرم
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۳٫۶۸ ۶ ۲۵ کیلوگرم
۲ ۶۰٫۳ ۳٫۹۱ ۶ ۳۳ کیلوگرم
۱/۲ ۲ ۷۳ ۵٫۱۶ ۶ ۵۳ کیلوگرم
۳ ۸۸٫۹ ۵٫۴۹ ۶ ۶۹ کیلوگرم
۴ ۱۱۴٫۳ ۶٫۰۲ ۶ ۹۹ کیلوگرم
۵ ۱۴۱٫۳ ۶٫۵۵ ۶ ۱۳۳ کیلوگرم
۶ ۱۶۸٫۳ ۷٫۱۱ ۶ ۱۷۳ کیلوگرم
۸ ۲۱۹٫۱ ۸٫۱۸ ۶ ۲۶۰ کیلوگرم
لوله استنلس استیل درزدار رده ۸۰
آلیاژ ۳۱۶ – ۳۰۴
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سایز لوله (inch) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد قیمت ۳۰۴ (ریال) قیمت ۳۱۶ (ریال)
۱/۲ ۲۱٫۳ ۳٫۷۳ ۶ ۱۰ کیلوگرم
۳/۴ ۲۶٫۷ ۳٫۹۱ ۶ ۱۳ کیلوگرم
۱ ۳۳٫۴ ۴٫۵۵ ۶ ۲۰ کیلوگرم
۱/۴ ۱ ۴۲٫۲ ۴٫۸۵ ۶ ۲۷ کیلوگرم
۱/۲ ۱ ۴۸٫۳ ۵٫۰۸ ۶ ۳۳ کیلوگرم
۲ ۶۰٫۳ ۵٫۵۴ ۶ ۴۵ کیلوگرم
۱/۲ ۲ ۷۳ ۷٫۰۱ ۶ ۷۰ کیلوگرم
۳ ۸۸٫۹ ۷٫۶۲ ۶ ۹۳ کیلوگرم
۴ ۱۱۴٫۳ ۸٫۵۶ ۶ ۱۳۶ کیلوگرم
۵ ۱۴۱٫۳ ۹٫۵۳ ۶ ۱۹۰ کیلوگرم
۶ ۱۶۸٫۳ ۱۰٫۹۷ ۶ ۲۶۰ کیلوگرم
۸ ۲۱۹٫۱ ۱۲٫۷۰ ۶ ۳۹۳ کیلوگرم

 

فروش اعتباری

تضمین اصالت کالا

ارائه فاکتور رسمی

مشاوره در خرید کالا

امکان بازرسی از کالا

ارسال سریع کالا

دانشنامه آهن و فولاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *